home -> ข่าวประชาสัมพันธ์ -> นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตร แก่ อาจารย์และนักศึกษา ที่ทำชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยฯ

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตร แก่ อาจารย์และนักศึกษา ที่ทำชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยฯ

   

          นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่ ดร.สรชัย ชวรางกูร หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย อาจารย์ชัชฎา ชวรางกูร นายอานนท์ จิตนวิบูลย์ และ นางสาวกมลชนก พรหมจู นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากดำเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการการพัฒนาวีดีทัศน์แบบจำลอง ๓ มิติ วัดไชยวัฒนาราม ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ อาคารราชมงคล ๓๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

 

ภาพ/เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี