home -> ข่าวประชาสัมพันธ์ -> การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการราชมงคล ร่วมกับ SuperMap Software สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” โดย อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์นนทบุรี เป็นประธาน จุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และฝึกปฎิบัติการให้กับบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี กล่าวปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบางกระสอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

  

    

  


ข่าว : กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
ภาพ : กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี