home -> ข่าวประชาสัมพันธ์ -> สภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี แด่ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และพิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี แด่ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และพิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

          นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวแสดงความยินดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มอบของที่ระลึก แด่ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม เนื่องในโอกาสได้รับ พระราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และสภามหาวิทยาลัยฯ จัดพิธีรดน้ำขอพร แด่ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และ นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี และคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร บุคลากร รดน้ำกราบขอพร เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สภามหาวิทยาลัยฯ อาคารราชมงคล ๓๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ภาพ/ข่าว : อภิเษก บานแย้ม
หน่วยประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี