home -> ข่าวประชาสัมพันธ์ -> โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ RUS กำแพงเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน

โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ RUS กำแพงเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน

           คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ “RUS กำแพงเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน” โดย อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ และผู้บริหาร คณาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์จิตอาสาพัฒนาสังคม คุณธรรม จริยธรรม หลักการเข้าใจ เข้าถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ (วัดท้ายเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี