home -> โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

นางดวงใจ สุจิตธรรมกุล
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวพัชรี นาจพินิจ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป