home -> โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

นายอภิเษก บานแย้ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์
หัวหน้าหน่วย
นางรุ้งอารีย์ จารุเดชา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป