home -> โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

นางสาวสุจิตรา ฉายอรุณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หัวหน้าหน่วย
นางณัฐกานต์ ม่วงเขียว
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หัวหน้างาน
นางลาวัลย์ ณ โมราคม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวณภัสทรกานต์ อภิษธนพัสส์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสุภาพร เทพทิม
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
นางสาวกุลรวี พรหมหล้าวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ