home -> โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

นางสาวมณฑิรา สาระพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้าหน่วย
นางสาวจุฑา ยอดศิลป
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
นางศุปรานันท์ ทองกุลภัทร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวณัฎฐณิชา ลิ่มพิพิธสุวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
นายณัฐพล แก้วปลาด
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
นายชิตพงษ์ จงรักษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี