home -> โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายศรัณย์พงษ์ ศรีพูน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธนากร แสงเปี่ยม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายบุรินท์ สุภีวี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวณชนก เรืองสอาด
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์