home -> โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

นางสาวกิ่งดาว เทียมเมือง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายจันดี ศาลาแดง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายจำนง ชาวยศ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายบุญส่ง เหล่าพรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายประสาน นิลสลับ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายภิเชฐ จันทะสีลา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายสนั่น วงละคร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายสมยงค์ ชาวยศ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายสายันต์ พุทธชาติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายสำรวย สัตย์โตนนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป