home -> โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

โครงสร้างภายใน

นางสาวรวีวรรณ อินทรสวาท
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
นางอุมาพร พ่วงลา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
นางสาวณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
นางสาวธนินทร ทัพเป็นไทย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป