ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีซี (UVC) | 333 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การอบรมการใช้งานเว็บไซต์ Stream Yard | 318 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำและดำเนินการแก้ไขปัญหา | 320 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ติดตามสถานการณ์น้ำ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม Digital Economy | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีฉลองกฐินและทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมการแบ่งพื้นที่การจัดการเรียนการสอนภายในอาคารวิศวกรรมเครื่องกล | 54 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ | 62 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ (ทปผ.มทรส.) ครั้งที่ 9/2565 | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ครั้งที่ 1/2565 | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่พักประจำศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 2/ 2566 | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมการแบ่งพื้นที่การจัดการเรียนการสอนภายในอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร 16) ครั้งที่ 2/2565 | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อธิการบดี มอบนโยบายด้านสวัสดิการ | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 | 64 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาสัญจร ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงเช้า) (ก.พ.ว. พบปะผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ) | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงบ่าย) (ก.พ.ว. พบปะผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ) | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการจัดทำวารสารวิชาการและระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals Online | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 6/ 2565 | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | 59 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.๙ | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาสัญจร ณ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา | 61 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/ 2565 | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาสัญจร ณ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมลงนามถวายพระพร | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Digital Transformation” | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่พักประจำศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 3/ 2565 | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี และบุคลากรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ลงนามถวายพระพร | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การเลือกตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะด้านสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศูนย์นนทบุรี | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ อุปนายกและเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และผู้บริหารบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/ 2566 | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ทำบุญตักบาตรและทำบุญอาคารสำนักงาน ต้อนรับปีใหม่ 2566 | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 1/ 2566 | 57 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมนิทรรศการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม | 59 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาสัญจร ณ โรงเรียนบางบัวทอง | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา วันที่ 1 | 64 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา วันที่ 2 | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา วันที่ 3 | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วันที่ 1 | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วันที่ 2 | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วันที่ 3 | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมนิทรรศการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 60 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3967 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11254 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31867 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ