home -> ข้อมูลหลัก -> ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หน่วยประชาสัมพันธ์  เขตใต้ 02-969-1370 ถึง 73
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 02-526-6467
หน่วยบุคลากร 02-525-2685
หน่วยพัสดุ  02-969-1530
หน่วยสารบรรณ 02-525-2684
โทรสาร : 0-2-525-2682