home -> ข่าวประชาสัมพันธ์ -> ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ด้วยระบบดิจิทัล (V-NET Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ซึ่งกำหนดจัดสอบวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๔) โดย อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์นนทบุรี ประธานศูนย์สอบ พร้อมด้วยคณะทำงานระดับศูนย์สอบ เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

ภาพ / เรียบเรียง : อภิเษก   จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี