home -> ข่าวประชาสัมพันธ์ -> มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ ดร.ณิชาภัทร จารุจินดา ผู้รับใบอนุญาต และประธานกรรมการบริหาร อาจารย์วรลักษณ์ ไชยเดชะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อรองรับการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของประเทศร่วมกัน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ และผู้บริหารวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียร่วมกัน ดำเนินการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม พัฒนานักศึกษาในหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ในการเพิ่มสมรรถนะด้านการเรียนการสอน เพื่อรองรับการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของประเทศ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ภาพ / เรียบเรียง : อภิเษก   จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี