ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

อาคาร : อาคารราชมงคล 36
ความจุ : 40 ที่นั่ง

ห้องประชุมทุเรียนนนท์

อาคาร : อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความจุ : 30 ที่นั่ง

ห้องประชุมบางกระสอ

อาคาร : อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความจุ : 100 ที่นั่ง

ห้องประชุมชั้น 7

อาคาร : อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความจุ : 300 ที่นั่ง

WebLink สำหรับบุคลากร

Menu - เมนู
Menu - เมนู
Menu - เมนู
Menu - เมนู
Menu - เมนู