ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

อาคาร : อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความจุ : 40 ที่นั่ง

WebLink สำหรับบุคลากร

Menu - เมนู
Menu - เมนู
Menu - เมนู
Menu - เมนู
Menu - เมนู