ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วันที่ 4 | 56 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ และนิทรรศการวิชาการ ‘65 | 59 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมกิจกรรม Open House โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” | 64 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม "กิจกรรมหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น" | 61 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/ 2566 | 62 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมกิจกรรมนนท์พิทย์นิทรรศ 65 นำน้องชมชวนน้องเรียน ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม | 64 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรผู้บริหาร 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รุ่นที่ 3 | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านการเรียนรู้ สู่เตรียมพัฒน์ ปทุมธานี” | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 | 62 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ดำเนินการตรวจกิจกรรม 5 ส.+3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 | 73 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การพัฒนาหลักสูตรตามฐานสมรรถนะ 9K9S เพื่อพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย | 69 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566 | 57 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/ 2566 | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 2/ 2566 | 63 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ 2566 | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การนำนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย | 76 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คลังจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 54 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | 61 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ | 56 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ครั้งที่ 1/ 2566 | 77 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2566 | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/ 2566 | 77 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยฯ | 59 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยฯ | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/ 2566 | 60 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ตรวจกิจกรรม 5 ส.+3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ครั้งที่ 2/ 2566 | 65 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566 | 125 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมการควบรวมคณะและมอบนโยบายการบริหารจัดการ | 61 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี เข้ารับการนิเทศติดตามโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 68 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีเปิดและกล่าวสุนทรพจน์ โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินทางออนไลน์ | 84 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 3/ 2566 | 114 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/ 2566 | 96 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา | 82 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การอบรมแนวทางการปฎิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ | 92 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม | 117 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม | 99 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | 88 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ วิทยาลัยอาชีวะหลินอี้ | 91 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบรรยายแนวทางสู่ความสำเร็จ “เรียนจบ มีงานทำ" | 91 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 4/ 2566 | 109 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการ กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10 | 96 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู | 68 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การอบรม “วิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง” | 60 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม 5 ส.+3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 | 74 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 44 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3951 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11238 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31851 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ