การประชุมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี ประธานการประชุมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ครั้งที่ 3/2567 พร้อมด้วย นางณัฐกานต์ ม่วงเขียว รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี และบุคลากร   เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการปฎิบัติงานเรื่อง

1. การพัฒนาตนเองรายบุคคล

2. การจัดทำบทความเกี่ยวกับลักษณะงานแต่ละบุคคล

3. การประเมินความพึงพอใจกิจกรรมมหาวิทยาลัยคุณธรรมผลคะแนนกิจกรรมของกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีเพื่อกรอกลง HRD รอบ 1/2566

4. การหมุนเวียนการดำเนินกิจกรรมตามคำสั่งของบุคลากรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

5. กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2568

6. แจ้งกิจกรรมงานบริการและส่งเสริมการศึกษา

ให้ที่ประชุมทราบว่าแต่ละหน่วยงานพบปัญหาและอุปสรรคอะไรในการปฎิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมมอบประกาศนียบัตร แก่

นางสาวทรงศรี ทองโปร่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยทรัพยากรบุคคล

และ นางสาวพิชญา เพชรดำ นักวิชาการเงินและบัญชี หน่วยการเงิน

เป็นบุคคลตัวอย่างที่มีการพัฒนาตนเองรายบุคคล ประจำปี 2567 อย่างต่อเนื่อง

ณ ห้องประชุมสวนใหญ่ อาคาร 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

     

     

     

     

     

     

     

ข้อมูลจาก : ภาพ/ เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


200 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 33 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3940 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11227 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31840 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ