ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยสารบรรณและธุรการ | 0 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 6/2566 | 62 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยยานพาหนะ จราจร และรักษาความปลอดภัย | 0 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยสวัสดิการนักศึกษา | 0 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 | 34 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
พิธีอัญเชิญองค์พระวิษณุกรรมลงมาเพื่อทำการบูรณะ | 100 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รายงานประเมินผลการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์นนทบุรี | 8 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยสื่อสารองค์กร | 0 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยหารายได้และบริหารทรัพย์สิน | 0 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง ประจำปี 2566 | 5 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ | 9 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การแข่งขันกีฬาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 “วิศวกรรมศาสตร์ นนทบุรีเกมส์ ครั้งที่ 2” | 31 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3/2566 | 30 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
JobsDB by SEEK Presents พี่อ้อย พี่ฉอด ออนทัวร์ | 39 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (FIRST AIDS AND CPR) | 35 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 และพิธีบวงสรวง อัญเชิญองค์พระวิษณุกรรมขึ้นประดิษฐานบนฐานแท่นประทับ | 47 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย AI & DATA Technology | 52 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สัมภาษณ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี | 36 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
การเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศูนย์นนทบุรี | 55 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
การประชุมหารือเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ | 26 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา และกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ คุณค่าการเรียนรู้ | 18 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร 2567 | 64 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดการศึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน เทียบโอนและสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต | 53 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหานักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท | 191 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ | 183 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น “อบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” | 295 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.สุวรรณภูมิ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศูนย์นนทบุรี | 244 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 1/2567 | 306 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ รับมอบหมายงานประธานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน | 300 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 184 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 146 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 136 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 198 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 229 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ | 211 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา | 78 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 181 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 128 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักงานอธิการบดี | 199 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.สุวรรณภูมิ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศูนย์นนทบุรี | 296 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 193 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2567 | 461 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การเขียนข่าวและรายงานข่าว | 406 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ (อาวุโส) | 375 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประเภทของภาพข่าว เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ | 249 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 12 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3919 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11206 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31819 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ